Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, edukatorów do zapoznania się z przygotowanym przez nas nowym treningiem, bazującym na wykorzystaniu najnowszej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej i strategii oceniania kształtującego w motywowaniu uczniów/podopiecznych:

Inspiratorium POZA SCHEMATEM – by rozbudzić motywację uczniów

Grupa docelowa:

nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy

Cele i efektyuczestnicy:

  • poznają jak działa uwaga, pamięć i będą umieli wykorzystać wiedzę dotyczącą ich funkcjonowania w motywowaniu uczniów,
  • poznają zasady wspomagania pamięci i będą potrafili je wykorzystać w procesie nauczania (uczenie się/ nauczanie stanie się w efekcie bardziej skuteczne- i w zakresie efektów pracy, i rozbudzenia automotywacji uczniów),
  • otrzymają skuteczne narzędzia motywowania i mobilizowania możliwości intelektualnych podopiecznych bazujące na najnowszej wiedzy neurodydaktycznej połączonej ze strategiami oceniania kształtującego,
  • będą rozwijali swoje umiejętności metapoznawcze (procesy nabywania wiedzy o nabywaniu wiedzy) – dzięki temu łatwiej i skuteczniej będą  wpływali na proces uczenia się uczniów.

Czas trwania:

Sesje treningowe z tego zakresu tematycznego podzielone są na  2 części (3- godzinne bloki). Każdy z nich poświęcony jest innym zasadom wspomagania pamięci, innym strategiom, technikom, innej wiedzy dotyczącej funkcjonowania zasobów poznawczych (pamięci, uwagi) i innym strategiom oceniania kształtującego.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z obu części treningu, natomiast efektywne będzie już skorzystanie tylko z jednego z bloków.   

By zrealizować zakładane cele i osiągnąć efekty, pracujemy w systemie godzin zegarowych.

Cena:

treningi zamknięte (na zlecenie instytucji, firm, placówek):

900 zł – sesja treningowa (3 godziny); liczba uczestników: 10-15;

treningi otwarte:

60 zł/osoba – sesja treningowa (3 godziny); liczba uczestników: 10-15.

O naborze na szkolenia otwarte informujemy w aktualnościach i na naszym fanpage’u na facebooku.

Czas i miejsce:

  • w treningach zamkniętych są one ustalane indywidualnie z dyrekcją instytucji/placówki zamawiającej szkolenie;
  • o miejscu i czasie treningów otwartych informujemy w aktualnościach i na naszym fanpage’u na facebooku.

Program sesji treningowych:

PAMIĘĆ, UWAGA i ich wpływ na motywowanie uczniów

  1. Jak zapamiętać szybko i skuteczniewykorzystanie  Zasad Wspomagania Pamięci w procesie nauczania i motywowania uczniów (koncentracja uwagi, powtórki, grupowanie, kolejność informacji w szeregu, przerwy, budowanie skojarzeń, wykorzystywanie wyobraźni, odniesienie do “ja”, emocje, schodzenie na poziom semantyczny, wskazówki).
  2. Czym jest pamięć, jak działa; jak działa uwaga i dlaczego jest tak istotna.

STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO jako element wspierania i motywowania uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności

Program obu 3- godzinnych sesji układany jest z powyższych zagadnień indywidualnie, w zależności od zgłoszonych potrzeb uczestników.

Przed każdym treningiem przeprowadzona jest analiza potrzeb.

By zrealizować metodami warsztatowymi (więc najbardziej skutecznymi) wszystkie zagadnienia objęte programem, zachęcamy do wzięcia udziału w obu sesjach treningowych. Natomiast już uczestnictwo w jednej z nich znacznie polepszy efektywność podejmowanych przez Państwa działań edukacyjnych.

Forma pracy:

warsztaty (3 – godzinne sesje treningowe); program oparty jest na ćwiczeniach praktycznych.

Działanie każdej zasady  wspomagania pamięci, funkcjonowania uwagi, strategii  oceniania kształtującego uczestnicy doświadczają najpierw na sobie. Po doświadczeniu (symulacji, ćwiczeniu) czas poświęcony jest na refleksje i wnioski, opatrzone następnie komentarzem teoretycznym. Cykl zamyka odniesienie do możliwości zastosowania w praktyce, wprowadzanie zmian do swojej pracy/swojego zachowania.

Liczebność grupy:

10-15 osób.

Na zakończenie:

Zaświadczenie o uczestnictwie w treningu.